Select Page
Prevención de trastornos musculoesqueléticos en postos de traballo con carga física

Prevención de trastornos musculoesqueléticos en postos de traballo con carga física

Novidades do novo regulamento 2023/1230 relativo a máquinas

Data do webinar:

25 xuño 2024

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

 • Streaming

Nesta xornada técnica, realizada en colaboración con MC Mutual, afondarase na prevención dos TME naqueles postos de traballo onde o compoñente da carga física está presente dunha forma significativa.
O obxectivo desta actividade formativa é coñecer como optimizar a abordaxe dos diferentes factores de risco relacionados co TME mediante unha adecuada priorización das accións para executar, xa sexan de prevención de riscos laborais ou de promoción da saúde.

Na formación incidirase de xeito especial na identificación dos factores de risco ergonómico, e na importancia de ter un posto de traballo ben deseñado e con unha axeitada organización do traballo, adicando un apartado especial os exeoesqueletos como medida para a diminución dos riscos por TME e á promoción da saúde no traballo (PST).

Inscrición

Para asistir a este evento debes rexistrarte usando o formulario que aparece debaixo. Unha vez introducidos os teus datos recibirás un e-mail coa confirmación.

Uns días antes da celebración do evento recibirás un novo e-mail coa ligazón desde a cal poderás seguir o evento por video-streaming.

Importante: Revisa na túa conta de correo non desexado  ou spam por se non recibes o correo de confirmación ou a ligazón á videoconferencia.
Ante calquera dúbida podes contactar con nós no e-mail: rexistros@issgaeventos.com

  Inscrición  Datos da empresa/entidade:

  Autorizo o tratamento dos datos para recibir información doutros cursos, xornadas ou eventos similares que poidan ser de interese.Non autorizo o tratamento dos datos para recibir información doutros cursos, xornadas ou eventos similares que poidan ser de interese.

   

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
  Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia.
  Finalidades do tratamento Desenvolvemento de accións formativas, de información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais.
  Xestión das listas de distribución para o envío de información doutros cursos, xornadas ou eventos similares que poidan ser de interese.
  Lexitimación para o tratamento Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos (Lei 14/2007, do 30 de outubro pola que se crea e regula o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral)
  Consentimento outorgado pola persoa interesada para o envío de información.
  Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
  Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, limitación, e supresión dos seus datos, así como opoñerse ao seu tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo se recolle en  https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
  Así mesmo, as persoas interesadas poderán retirar o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa solicitude a issga.formacion@xunta.gal. A retirada do consentimento non afectará a licitude do tratamento baseada no consentimento previo á súa retirada.
  Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

   

   

  Novidades do novo regulamento 2023/1230 relativo a máquinas

  Novidades do novo regulamento 2023/1230 relativo a máquinas

  Novidades do novo regulamento 2023/1230 relativo a máquinas

  Data do webinar:

  13 xuño 2024

  }

  Hora de comezo:

  10:15 horas

  Modalidade:

  • Streaming

  Vídeo do evento

  Nesta xornada técnica, realizada en colaboración con Fremap, resumiranse os principais aspectos así como as novidades introducidas polo recentemente estreado regulamento 2023/1230 relativo ás máquinas que derrogou a directiva de máquinas 2006/42/CE.

  Este novo regulamento establece os recentes avances das tecnoloxías dixitais, como a intelixencia artificial (IA), o internet das cousas e inclúe as características dunha ampla gama de máquinas formulando novos retos en materia de seguridade.

  Será esixible a todos os estados membros da UE e supón unha transformación profunda dentro da industria.